Appartementen 24/36 stuks Wonen/Zorg, IJsselmuiden

Voor het masterplan van de stichting Philadelphia wordt i.s.m Architect Ir. Karin Elema een ontwerp gemaakt voor 24 tot 36 stuks wooneenheden, wonen + zorg, met de classificatie ZZP3 en ZZP4 aan het Kerkepad in IJsselmuiden. Het huidige gebouw wordt gebruikt als dagopvang voor mensen met een ernstig meervoudige handicap en zal worden gesloopt. Het perceel is gelegen binnen de Gebiedsvisie IJsselmuiden-Dorp en ligt binnen het deelgebied Zandruggen. De nieuwe bebouwing zal moeten bijdragen aan versterking van de kwaliteiten van de bestaande bebouwingslinten. De bebouwing zal zich moeten voegen in de aard, maat en schaal, ritme en karakter van het grotere geheel. Tot en met eind december 2016 zullen de fases vanaf het schetsontwerp SO tot en met het definitief ontwerp DO worden doorlopen.

K-Pad IJSS

Locatie Kerkepad 1, IJsselmuiden.

Met cliënten, ouders en begeleiders zijn in 2014 een drietal sessies gehouden om te komen tot een gezamenlijk gedragen woonconcept met het thema FeelGood.

Voor het thema FeelGood is een visie uitgewerkt aan de hand van een vijftal pijlers.

In ons voorbeeld benoemen we een vijftal pijlers die belangrijk zijn voor ieder mens. Voor onze doelgroep zijn per pijler een vijftal belangrijke deelaspecten genoemd :

  1. Identiteit: Lichaam en Geest, Materiële zekerheden, Arbeid prestatie en vrije tijd, Sociale netwerken, Waarden en Zingeving.
  2. Zintuigen: Zien, Horen, Ruiken, Proeven, Voelen. Hierbij gaat het om de mate van prikkelen van de zintuigen in positieve en negatieve zin.
  3. Beleving: Binnen – Buiten (relatie), Overzicht (hebben/bewaren), (kunnen) Bewegen, Goede sfeer, Contact met de omgeving (natuur). 
  4. Welbevinden: Veiligheidsgevoel, Geborgenheid, Gezelligheid, Huiselijkheid, Behaaglijkheid.
  5. Comfort: Hulp(Til)middelen, Sanitaire voorzieningen, Mate van toegankelijkheid v/h gebouw, Klimaat/licht/geluid beheersing, Automatisering (Domotica).
    pijler 01

Voor het ontwerpen van een ‘FeelGood’ gebouw moet rekening gehouden worden met de vijf pijlers en hun deelaspecten. De Pijlers kunnen beschouwd worden als dragende elementen, zoals bijvoorbeeld de heipalen onder een gebouw. Met een (vijf)tal pijlers kan er een stabiel draagvlak voor een (woon) gebouw worden gevormd. Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebben in het dagelijks leven vaak extra ondersteuning en begeleiding nodig. Voor onze doelgroep kan een stabiele basis pas ontstaan wanneer er aan elke pijler evenredig veel aandacht wordt besteed. In verband met de beheersing van de ontwikkeling- bouw- en onderhoudskosten worden de eisen in eerste instantie niet te hoog gesteld.

In het kader van ons vooronderzoek hebben we een aantal bestaande locaties bezocht om met de bewoners en hun begeleiders te praten. Daarnaast zijn er ‘wie-ben-ik-boeken’ uitgedeeld om de individuele wensen en voorkeuren per pijler te inventariseren.

Aan ons de taak om hieruit een gemene deler te destilleren om te komen tot een gezamenlijk gedragen woonconcept.